Hållbar utveckling och förädling

Att arbeta på ett hållbart sätt innebär för oss på ADR Fastigheter bland annat att investera klokt och skapa ett långsiktigt värde för våra ägare och investerare. Det gör vi genom att genom att förvärva och förvalta objekt som levererar goda resultat över tid, har starka hyresgäster samt erbjuder hög avkastning.

Laddstolpe

Hållbart företagande

ADR ska bedriva ett hållbart företagande och värdeskapande med ett långsiktigt perspektiv. Ansvarstagandet gäller såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet. ADR är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv på ägandet av våra fastigheter. Långsiktigheten ger oss möjlighet och incitament att arbeta med hållbarhetsfrågan. Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljön och strävar efter att ha hållbarhetstänket i allt vi gör- såsom transporter, val av leverantörer, energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för medarbetare.

Genom att arbeta med hållbarhet som värdegrund kan vi leverera långsiktiga värden till bolagets alla intressenter, såväl kunder, ägare, medarbetare som samhället. ADR förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter för ett långsiktigt ägande. I vår verksamhet väljer vi digitala och hållbara lösningar, eftersom det gynnar våra hyresgäster, samhället, miljön och företagets utveckling på sikt.

Materialförbrukning och energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att energioptimera kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. Vidare när vi utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler och bostäder för nya kunder, har vi ett hållbart angreppssätt.

Hela värdekedjan – från förvaltning av lokaler och bostäder till energieffektivisering i våra lokaler och bostäder– ska präglas av ett genomgripande och konsekvent hållbarhetsarbete. Ett väl utfört hållbarhetsarbete stärker vår position i fastighetsbranschen och är en betydande framgångsfaktor för ADR. ADR:s hållbarhetsstrategi utgår från en helhetssyn och syftar till ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att använda ADR:s resurser på ett effektivt sätt och utveckla en framgångsrik affärsmodell, skapas värde för bolagets intressenter. Utan en lönsam, ekonomiskt hållbar verksamhet, som tar vara på alla resurser, kan bolaget inte existera. ADR:s övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera god avkastning, tillväxt och därmed värde. Långsiktig och god lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera inom hållbarhet. Detta i sin tur kan bidra till bolagets långsiktiga lönsamhet och värdeskapande. Genom att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet gynnas relationen med våra leverantörer och hyresgäster samt andra intressenter. Vidare är en stark finansiell ställning en viktig faktor för att lyckas attrahera och behålla kompetenta medarbetare som vill bidra till en hållbar utveckling. ADR har haft en fin tillväxt under de senaste åren samt haft en stabil lönsamhet.

Malmö

Ekologisk hållbarhet

ADR ska genom förvaltning av bostäder och lokaler med minimal klimatpåverkan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Målsättningen ska vara att bolagets erbjudanden ska vara energi- och resurseffektiva och miljöanpassade. ADR:s målsättning är att använda modern teknologi i hela värdekedjan i förvaltning och uppgradering av befintligt bestånd och att vidta energibesparande åtgärder. Det är av yttersta vikt att alla ekosystem ska skyddas och ges möjlighet att återskapas. ADR följer upp energianvändning i alla fastigheter och strävar ständigt efter att minska energianvändningen. Tillägg eller enklare anpassningar införs ständigt i de befintliga fastighetsbestånden.

Vattenförbrukning och avfallshantering är bland de centrala frågorna när det kommer till kommer till ekologisk hållbarhet. ADR arbetar ständigt för att minska vattenförbrukningen genom olika initiativ.   Vidare arbetas med bättre och effektivare återvinning och avfallshantering så att en större andel kan gå till energiutvinning. Vid sophämtning har vi tillsammans med leverantören som mål att minimera biltransporter. På så sätt bidrar vi till minskat utsläpp av koldioxid.

Användningen av hybridbilar och elbilar ökar i samhället och vi, där efterfrågan finns, installerar ledstolpar i samarbete med en leverantör.

Social hållbarhet

ADR ska, i de samhällen där bolaget verkar, bidra till en god utveckling och därmed social hållbarhet. Bolaget ska erbjuda trygga bostäder och lokaler och samverkar med hyresgäster, kommuner, myndigheter och andra intressenter i sitt utvecklingsarbete. ADR äger och förvaltar bostäder och lokaler som fler har råd att bo i eller bedriva sin verksamhet i. På så sätt möter ADR ett tydligt behov i samhället och medverkar till ökad mångfald.

Vi ser våra medarbetare som en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet och avgörande för ADR:S fortsatta framgång. ADR ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetarna, en arbetsgivare som erbjuder ett välkommande, inkluderande och positiv arbetsmiljö med mångfald i fokus.

ADR köper in både tjänster och material i alla delar av verksamheten. Vi ska vara noggranna i val av våra leverantörer. Vidare ska vi agera professionellt och etiskt i kontakterna med leverantörer och entreprenörer.

Byggnad i grönska

Hållbarhetsmål

ADR:s verksamhet ska bedrivas med hållbarhet som ledstjärna och vi tar ansvar som fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Det innebär att vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vi arbetar ständigt med att stärka ADR:s hållbarhetsarbete ytterligare. För oss är hållbarhet en viktig fråga som vi ska ta hänsyn till i hela värdekedjan. På så sätt tar vi vårt ansvar som fastighetsägare och bidrar till en mer hållbar värld.

Laddstolpe