Hållbar utveckling och förädling

För oss på ADR Fastigheter innebär hållbarhet att vi strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra ägare och investerare genom kloka investeringar. Vi uppnår detta genom att förvärva och förvalta fastigheter som kontinuerligt levererar starka finansiella resultat, hyser välrenommerade hyresgäster och erbjuder stabil avkastning.

Vår strategi är att investera i fastigheter som har potential att generera stabil och hållbar avkastning över tid. Vi fokuserar på objekt med starka hyresgäster, vilket bidrar till att säkerställa en stabil inkomstström och minimerar risken för vakanser. Dessutom strävar vi efter att förvärva fastigheter på attraktiva platser, vilket bidrar till att öka fastigheternas värde över tid.

Genom att följa denna strategi kan vi säkerställa att vi skapar ett långsiktigt värde för våra ägare och investerare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling av de samhällen där vi verkar. Vi tror att en stark fokus på hållbarhet och förädling inte bara är bra för vår verksamhet, utan också för våra hyresgäster, våra investerare och samhället i stort.

Hållbart företagande

ADR Fastigheter strävar efter att bedriva en hållbar och värdeskapande verksamhet med ett långsiktigt perspektiv. Vårt ansvarstagande omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Som ett fastighetsbolag med ett långsiktigt ägarperspektiv, har vi både möjligheten och incitamentet att engagera oss i hållbarhetsfrågor. Vi tar ansvar för vår påverkan på människor och miljön och strävar efter att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet, inklusive transporter, leverantörsval, energianvändning, materialval, avfallshantering och arbetsmiljö för våra anställda. Genom att göra hållbarhet till en grundläggande del av vår verksamhet kan vi skapa långsiktiga värden för alla våra intressenter, inklusive kunder, ägare, anställda och samhället i stort. ADR Fastigheter förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter med sikte på långsiktigt ägande. I vår verksamhet prioriterar vi digitala och hållbara lösningar, eftersom det gynnar våra hyresgäster, samhället, miljön och företagets långsiktiga utveckling.

Materialförbrukning och energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att optimera vår energianvändning kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. När vi utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler och bostäder för nya kunder, tar vi ett hållbart angreppssätt. Vår hela värdekedja, från förvaltning av lokaler och bostäder till energieffektivisering i våra lokaler och bostäder, ska präglas av ett genomgripande och konsekvent hållbarhetsarbete. Ett väl utfört hållbarhetsarbete stärker vår position i fastighetsbranschen och är en betydande framgångsfaktor för ADR. ADR:s hållbarhetsstrategi utgår från en helhetssyn och syftar till ekonomiskt, ekologiskt och socialt värdeskapande.

Ekonomisk hållbarhet

Genom att effektivt använda ADR:s resurser och utveckla en framgångsrik affärsmodell skapar vi värde för företagets intressenter. Utan en lönsam, ekonomiskt hållbar verksamhet som tar vara på alla resurser, kan företaget inte existera. ADR:s övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera god avkastning, tillväxt och därmed värde. Långsiktig och god lönsamhet är en förutsättning för att kunna investera inom hållbarhet. Detta i sin tur kan bidra till företagets långsiktiga lönsamhet och värdeskapande. Genom att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet gynnas relationen med våra leverantörer och hyresgäster samt andra intressenter. Vidare är en stark finansiell ställning en viktig faktor för att lyckas attrahera och behålla kompetenta medarbetare som vill bidra till en hållbar utveckling. ADR har haft en fin tillväxt under de senaste åren samt haft en stabil lönsamhet.

Ekologisk hållbarhet

ADR strävar efter att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att förvalta bostäder och lokaler med minimal klimatpåverkan. Vårt mål är att våra erbjudanden ska vara energi- och resurseffektiva samt miljöanpassade. Vi siktar på att implementera modern teknologi i hela vår värdekedja, från förvaltning till uppgradering av befintligt bestånd, och att genomföra energibesparande åtgärder. Vi anser att det är av största vikt att skydda alla ekosystem och ge dem möjlighet att återhämta sig. Därför följer vi upp energianvändningen i alla våra fastigheter och strävar ständigt efter att minska den. Vattenförbrukning och avfallshantering är centrala frågor inom ekologisk hållbarhet.

Vi arbetar kontinuerligt för att minska vattenförbrukningen genom olika initiativ och för att förbättra och effektivisera återvinningen och avfallshanteringen så att en större andel kan användas för energiutvinning. Vi har som mål att minimera biltransporter vid sophämtning, vilket bidrar till minskade koldioxidutsläpp. I takt med att användningen av hybridbilar och elbilar ökar i samhället, installerar vi ladd stolpar där efterfrågan finns, i samarbete med en leverantör.

Social hållbarhet

ADR strävar efter att bidra till en positiv utveckling och därmed social hållbarhet i de samhällen där vi verkar. Vi erbjuder trygga bostäder och lokaler och samarbetar med hyresgäster, kommuner, myndigheter och andra intressenter i vårt utvecklingsarbete. Genom att äga och förvalta bostäder och lokaler som fler har råd att bo i eller bedriva sin verksamhet i, möter vi ett tydligt behov i samhället och bidrar till ökad mångfald. Vi ser våra medarbetare som en nyckelfaktor i vårt hållbarhetsarbete och som avgörande för ADR:s fortsatta framgång. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en välkomnande, inkluderande och positiv arbetsmiljö med fokus på mångfald. Vi köper in både tjänster och material i alla delar av vår verksamhet och är noggranna i vårt val av leverantörer. Vi strävar efter att agera professionellt och etiskt i våra kontakter med leverantörer och entreprenörer.

Hållbarhetsmål

ADR:s verksamhet bedrivs med hållbarhet som ledstjärna. Vi tar ansvar som fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Det innebär att vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter på ett hållbart och ansvarsfullt sätt utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka ADR:s hållbarhetsarbete ytterligare. För oss är hållbarhet en viktig fråga som vi tar hänsyn till i hela vår värdekedja. På detta sätt tar vi vårt ansvar som fastighetsägare och bidrar till en mer hållbar värld.