Bolagsstyrning

ADR Fastigheter har som mål att skapa långsiktigt värde för ägare och investerare genom att förvärva och förvalta objekt som levererar goda resultat, har starka hyresgäster samt erbjuder hög avkastning.

Liljeholmen Stockholm

Styrelsens ansvar

Övergripande om hela företaget

ADR Fastigheter är ett onoterat familjeföretag där styrelsen är ytterst ansvarig för att löpande se till att bolaget sköts på ett både hållbart, ansvarsfullt och så effektivt sätt som möjligt.

Styrelsen har bland annat till uppgift att se till att det finns system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som verksamheten kan vara förknippad med. Styrelsen ansvarar även för att gällande lagar och regler efterlevs samt säkerställer att informationsgivningen från bolaget präglas av öppenhet, är korrekt och tillförlitligt. Som ett led i detta arbete har ADR Fastigheter en visselblåsarpolicy som du når här.

Kollegor som sitter i möte

VD och ledningsgruppens ansvar

VD och bolagets ledningsgrupp har ansvar för att sköta bolagets utveckling, drift och den löpande verksamheten inom ramarna för de mål och visioner bolaget satt upp samt under överinseende av styrelsen.

Våra finansiella mål

  • Belåningsgrad, under 40%
  • Soliditet, över 35%
  • Intäkter från bostadsfastigheter, >70%
  • Antal bostäder i slutet av 2023: 5000 st

Hur vi jobbar

Snabb och pålitlig partner

Tillväxtmålen handlar i första hand om att växa genom förvärv av fler bostads- och samhällsfastigheter. ADR Fastigheter ska vara en snabb, stabil och pålitlig part att göra affärer med. Tack vare god likviditet i bestånden samt bra relation med svenska storbanker har bolaget utrymme att agera snabbt. Fastighetsförvärven ska ha viss utvecklingspotential och möjliggöra förädling och energioptimering för att stärka en hållbar utveckling av fastighetsbeståndet.

Gula och vita bostadshus